Vereniging (oprichten)

Rechstvorm

Er zijn twee mogelijkheden voor de totstandkoming van een vereniging

  1. oprichting bij notariële akte
  2. oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte (dat wil zeggen: dus niét bij notariële akte).

De keuze die de oprichters (tenminste twee) maken heeft voor de vereniging uiteenlopende rechtsgevolgen:

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten zijn in een notariële akte opgenomen):
De vereniging kan dezelfde rechten en verplichtingen hebben als iedere (volwassen) burger en kan dus onroerende goederen verkrijgen en op naam hebben, geldleningen aangaan, erfgenaam zijn enzovoort. Het hebben van volledige rechtsbevoegdheid is veelal een vereiste van subsidieverlenende instanties. Indien de statuten worden vastgelegd in een notariële akte, zal de notaris wij ook zorgdragen voor inschrijving van de vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (oprichting middels mondelinge afspraak of bij onderhandse akte):
De beperking uit zich met name in:

  • het niet kunnen verkrijgen van registergoederen en geen erfgenaam kunnen zijn (wel mag zij legaten aanvaarden)
  • de bestuurders zijn in het algemeen, naast de vereniging zelf, persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).

Doel en geldmiddelen
Ieder doel kan aangegrepen worden om in verenigingsverband te gaan samenwerken. Het doel van de vereniging mag echter niét zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden van de vereniging. Het is overigens allerminst verboden om winst te maken en fondsen te vormen, maar die moeten dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. De voornaamste bron van inkomsten van de vereniging is de contributie van de leden, maar daarnaast behoren ook donaties, subsidies, legaten, schenkingen en dergelijke tot de mogelijkheden.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris