Een korte toelichting

 Bij een sterfgeval word je ongewild geconfronteerd met erfrecht. Zonder dat je erom hebt gevraagd en soms zelfs zonder dat je het weet, kun je erfenis verkrijgt, na aftrek van eventuele legaten.">erfgenaam zijn. Je wordt dan verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt een veel regelwerk met zich mee.

Het erfrecht kan omschreven worden als het recht met betrekking tot de opvolging in het vermogen van een overleden persoon, waaronder de regelingen tot erfopvolging, het opstellen van testamenten en aantasting van door de erflater verrichte rechtshandelingen

Als de overledene een nalatenschap moet gebeuren. ...">testament heeft gemaakt wordt de erfenis in beginsel verdeeld zoals de overledene dat in zijn testament heeft bepaald.

Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag kun je informatie inwinnen of iemand een testament heeft gemaakt. Dit moet schriftelijk gebeuren met een akte van overlijden van de betreffende persoon. Het Centraal Testamentenregister is gevestigd in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ DEN HAAG). Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kun je tegen betaling verkrijgen in de gemeente van overlijden. De meest voorkomende testamenten zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende partner. Door de Hoge Raad is bepaald dat de verzorgingsgedachte die uit de langstlevende testamenten blijkt, voor gaat op het recht van de kinderen op hun legitieme portie Ondanks dat de kinderen een recht op een deel van hun erfdeel hebben moeten zij wachten tot het overlijden van de langstlevende. Hierdoor wordt voorkomen dat de langstlevende in problemen komt als de kinderen hun erfdeel zouden kunnen opeisen.

Tweetrapstestament
De wetgeving over de erfbelasting (voorheen Successierecht)  is per 1-1-2010 gewijzigd.

Veel mensen die een "testament op de langstlevende" hebben, denken dat bij overlijden geen erfbelasting betaald hoeft te worden. De langstlevende heeft inderdaad een vrijstelling van Euro 600.000,-. Maar de kinderen verkrijgen, als de eerste ouder overlijdt en er een langstlevende testament is, een geldvordering. Deze vordering is niet opeisbaar. De kinderen worden in de erfrechtelijke "wachtkamer" gezet. Zij kunnen hun vordering in beginsel pas opeisen bij overlijden van de langstlevende.

Over die vorderingen moet na het overlijden van de eerste van u beiden al erfbelasting worden betaald. Deze belasting schiet de langstlevende voor.
Omdat de kinderen een vrijstelling van Euro 19.000,- hebben, kan er erfbelasting verschuldigd zijn over de vorderingen. Hoe groot dat bedrag is, is afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, de inhoud van het testament, en de leeftijd van de langstlevende.

In een tweetrapstestament wordt de langstlevende echtgenoot/echtgenote/partner tot enig erfgenaam benoemd. De kinderen verkrijgen dan geen vordering. Zij ontvangen pas iets als de langstlevende is overleden en deze dan nog iets nalaat. Pas dan betalen zij erfbelasting.

Let wel: de erfbelasting die zij dan moeten betalen kan dan wel vele malen hoger zijn, dan wanneer er een langstlevende testament was.

Afgezien van enkele uitzonderingen worden testamenten gemaakt ten overstaan van een notaris. De notaris legt de uiterste wil van de erflater vast in een notariële akte: het testament. De notaris adviseert de cliënt (de testateur) daarbij over mogelijke bepalingen in zijn situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als de testateur en de notaris het hebben ondertekend.

Het wijzigen van een testament kan op elk moment door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping dient ook weer via een notaris geregeld te worden.

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Je hebt dan niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar je bent ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichterechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed op definitieve wijze overmaakt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Bij vererving wordt het vermogen in één keer voor het gehele bedrag belast. Een schenkingsplan kan dan uitkomst bieden. Bij schenkingen bij leven wordt het vermogen jaarlijks in gedeelten belast. Middels schenkingen kunnen grote voordelen worden gerealiseerd. Naast deze voordelen kunnen ook andere aspecten een rol spelen. Denk aan het echtscheidingsgevaar bij het eigen kind terwijl dit kind in gemeenschap van goederen getrouwd is. Of als bij het eigen kind nooit aandacht is geweest voor de bepalingen in zijn/haar huwelijkse voorwaarden. Rechtstreeks schenken aan kleinkinderen kan dan een alternatief zijn.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris