Welke zaken dienen geregeld te worden?

Wat te doen bij een overlijden?
Na het overlijden van iemand moet er ontzettend veel gedaan worden. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Maar om dat te kunnen doen, heb je vaak een erfrecht is hetzelfde als een erfrecht verklaring. Meer informatie over dit begrip kunt u hier vinden: Verklaring van Erfrecht.">verklaring van erfrecht nodig, en daarvoor moet je naar de notaris. Ook moet je abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. Je moet pensioenfondsen en andere uitkeringsinstanties op de hoogte stellen. Misschien moet je de woning leegruimen, of de inboedel verdelen. Een eigen woning moet in de verkoop, en de belastingaangiften moeten ook nog worden gedaan.

Hoe handel je een erfenis af?
Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Als je samen niet tot een oplossing kunt komen, kun je de hulp van een mediator inschakelen. Hij kan met de erfgenamen op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Hoe gaat het meestal?
Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Meestal is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit kan soms voor problemen zorgen.
Als er problemen tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaan, kun je door mediation proberen om die problemen op te lossen.
Misschien onderkent de gevolmachtigde al heel vroeg dat de afhandeling van een erfenis niet makkelijk zal zijn en tot grote conflicten kan leiden. Het is dan verstandig als hij de hulp inroept van een onafhankelijke nalatenschapsspecialist.

Stappenplan

De erfgenamen en het testament
Om de erfenis af te kunnen handelen, moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn. Want de erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. In een nalatenschap moet gebeuren. ...">testament worden erfgenamen aangewezen. Als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan.

Hoe weet je of er een testament is?
Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt staat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag). Bij het Centraal Testamentenregister kun je schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is gemaakt. Je moet dan wel de overlijdensakte meesturen. Als je weet bij welke notaris het testament is, moet je bij hem een kopie van het testament opvragen. Als de overledene een testament heeft, moet je de erfenis verdelen zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven.

De volmacht
De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Ze moeten dus ook samen alles regelen. Maar het is niet handig om steeds met alle erfgenamen naar bijvoorbeeld de bank te gaan, of om alle belangrijke stukken door alle erfgenamen te laten ondertekenen.
Daarom is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen die zij een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen. Ook kunnen de erfgenamen een buitenstaander een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen.

De verklaring van erfrecht
Als iemand overlijdt, blokkeert de bank zijn of haar rekening. Je kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken. Veel banken maken trouwens wel een uitzondering voor de betaling van de begrafeniskosten.
Je kunt de blokkering opheffen door een verklaring van erfrecht.
Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd en kan zonder verklaring van erfrecht in gebruik blijven.
Sommige mensen vinden het zelfs wel prettig om de en/of rekening te laten bestaan, omdat ze dan nog een band met de overledene ervaren. Wil je de en/of rekening toch veranderen in een rekening op je eigen naam, dan heb je alsnog een verklaring van erfrecht nodig.
Als er uitkeringsinstanties en (levens)verzekeringsinstanties zijn, moeten die ook weten dat iemand overleden is. Zij hebben vaak ook een verklaring van erfrecht nodig, voordat ze geld uitkeren. Soms is zo’n verklaring duurder dan het uit te keren bedrag. Vaak nemen uitkeringsinstanties dan genoegen met een overlijdensakte.

De abonnementen
Alle lopende abonnementen van de overledene moeten worden opgezegd. Als de overledene de abonnementskosten al vooruit heeft betaald, kun je deze kosten terugvorderen.

De inboedel
De erfgenamen moeten de inboedel verdelen, of – als ze dat willen – verkopen.
Soms levert dit problemen op. Sommige spullen hebben voor de erfgenamen een emotionele waarde. Ook vinden erfgenamen vaak dat zij terug moeten krijgen wat ze ooit aan de overledene cadeau hebben gedaan.

Om toch tot een goede verdeling te komen is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken waar iedereen achter staat.

Je kunt bijvoorbeeld allemaal een lijst maken waar je op zet wat je graag zou willen hebben. Je zet de spullen die je het liefst wil bovenaan, en de rest onderaan. Als meerdere mensen hetzelfde willen, kun je kijken wie dat het hoogst op het lijstje heeft staan. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je bijvoorbeeld loten.

Inboedelgoederen hebben niet allemaal dezelfde waarde. Daarom is het handig om aan alle spullen een waarde toe te kennen. De waarde van de spullen die je krijgt kun je dan in mindering brengen op je erfdeel. Zo voorkom je dat de een alle dure spullen krijgt, en de andere daardoor uiteindelijk minder uit de erfenis krijgt.

De woning
De huur van een huurwoning moet worden opgezegd. Je moet het huis in de oorspronkelijke staat weer aan de verhuurder terug geven.
Als er een koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden.

  1. een van de erfgenamen gaat er wonen. Hij of zij moet dan de andere erfgenamen uitkopen.
  2. geen van de erfgenamen gaat er wonen. Dan moet het huis te koop worden gezet.


De belastingen

De belastingdienst stuurt zo snel mogelijk na het overlijden aan de erfgenamen een aangifte-formulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend.
De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting voor het recht van successie.
Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald. Deze belasting heet het recht van successie. Een aangifte-formulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

Het geld
Aan het eind van de rit, als alle rekeningen van de overledene zijn betaald, de belastingen zijn afgehandeld, de goederen van de overledene zijn verdeeld en er alleen nog een bepaald tegoed op de bankrekening van de overledene staat, kun je een verdeling voor de erfgenamen maken.
De erfgenaam die de erfenis heeft afgehandeld (zie stap 2 volmacht) maakt een overzicht waarin staat hoeveel iedere erfgenaam krijgt.
Bij dit overzicht moet je rekening houden met verkrijgingen (bijvoorbeeld de waarde van de verkregen inboedelgoederen) die de erfgenamen al hebben ontvangen.
Als alle erfgenamen akkoord gaan met het verdelingsoverzicht, kunnen de erfdelen worden uitbetaald en kun je de bankrekening van de overledene opheffen.

De notaris kan helpen om de afwikkeling zo probeemloos mogelijk te laten verlopen.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris